Права за ползване
1. Въведение
С тези условия се определя начинът на ползване на интернет страницата - ако използвате интернет страницата, то вие напълно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с условията за ползване или част от тях, не трябва да използвате нашата интернет страница.

Нашата интернет страница използва т.нар. ‘бисквитки’. Ползвайки нашата интернет страница и съгласявайки се с условията за ползването и, вие се съгласявате с ползването на ‘бисквитки’ от наша страна, съобразено с нашата политика за поверителност.

2. Лиценз за ползване на уеб сайта
Освен ако не е посочено друго, ние или нашите лицензианти притежаваме правата върху интелектуалната собственост върху интернет страницата и материалите в нея.При условията на лицензията по-долу, всички тези права на интелектуална собственост са запазени.

Можете да разглеждате, изтегляне само за кеширане и да печатате страници от нашата интернет страница за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, изложени по-долу и на други места в тези условия и изисквания.

Вие не трябва да:

2.1. препубликувате материали от тази интернет страница (включително на друга интернет страница);

2.2. да продавате, отдавате под наем или прелицензирате материали от сайта;

2.3. да показвате какъвто и да е материал от интернет страницата пред обществеността;

2.4. възпроизвеждате, дубликирате, копирате или по друг начин да използвате материалите от нашата интернет страница за търговски цели;

2.5. да редактирате или модифицират по друг начин всякакви материали на уебсайта, или

2.6. разпространявате материали от тази интернет страница, с изключение на съдържанието,специално и изрично, предоставено за разпространение (като нашия бюлетин).

3. Допустимо ползване
Не трябва да използвате нашата интернет страница по какъвто и да е начин, който ще причини или би причинил вреди на интернет страницата или на достъпността и възможността за работа с нея или какъвто и да друг начин, който е противозаконен, незаконен, измамен или вреден или е свързан с противозаконни, незаконни, измамни или вредни действия или цели.

Не трябва да използвате нашата интернет страница, за да копирате, запазвате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате каквито и да е материали, които съдържат /или са свързани/ с всякакъв шпионски софтуер, компютърни вируси, троянски кон, червеи, програми за шпиониране, внедряване или друг злонамерен компютърен софтуер.

Не трябва да извършвате каквото и да е систематично или автоматизирано събиране на данни (включително и неограничено до ‘scraping, data mining, data extraction and data harvesting’) върху или във връзка с нашата интернет страница, без нашето изрично писмено съгласие.

Не трябва да използвате нашата интернет страница за каквито и да е цели, свързани а маркетинг, без нашето изрично писмено съгласие.

4. Ограничен достъп
Достъпът до някои области в нашата интернет страница са ограничени. Запазваме си правото да ограничаваме достъпа до други области на нашата интернет страница или до цялата интернет страница, по наша преценка.

Ако ви предоставим потребителско име и парола, за да имате достъп до някои ограничени области на нашата интернет страница, друго съдържание или услуги, то трябва да гарантирането, че това потребителско име и парола ще се пазят в тайна.

Можем да деактивираме потребителското име и парола по наше усмотрение, без предупреждение или обяснение.

5. Генерирано съдържание
В тези условия и изисквания, "потребителско съдържание" означава материал(включително и без ограничение на текст, изображения, аудио материали, видеоматериали и аудио-визуални материали), която вие предоставяте на нашата интернет страница, за каквато и да е цел.

Вие ни предоставяте международен, неотменим, неексклузивен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превеждане и разпространяване на вашето потребителско съдържание чрез всякакви съществуващи или бъдещи медии. Предоставяте ни, също така, правото да прелицензираме тези права, както и правото да предявяваме искове за нарушение на тези права.

Вашето потребителско съдържание,  не трябва да е противозаконно или незаконно, не трябва да нарушава юридически права на трети лица и не трябва чрез него да се пораждат правни действия, независимо дали срещу вас или нас или трета страна (във всеки отделен случай според приложимия закон).

Не трябва да подавате каквото и да потребителско съдържание на интернет страницата, което е или е било застрашено или е в действителни съдебни производства или подобни жалби.

Запазваме си правото да редактираме или премахнем всякакви материали, подадени на нашата интернет страница, запазени на нашите сървъри, хоствани или публикувани на/срещу нашата интернет страница

6. Ограничени гаранции
Ние нито гарантираме за завършеността и точността на информацията, публикувана на нашата интернет страница, нито се ангажираме, че интернет страницата остава достъпна и се обновява постоянно.

До максималната степен, разрешена от приложимото право, ние изключваме всички представителства, гаранции и условия, свързани с тази интернет страница и използването и,(включително, без ограничение, всякакви гаранции, подразбиращи се от закона за задоволително качество, годност за определена цел и / или използването на разумни грижи и умения).

7. Ограничения и изключения на отговорността
Нищо в тези условия и изисквания ще: (а) ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за дългове или лични щети в резултат на небрежност, (б)ограничават или  изключват нашата или вашата отговорност за измама или измамно съдържание; (в) ограничат някои от нашите или вашите задължения съгласно приложимото законодателство, по никакъв начин или (г) изключат някой от нашите или вашите отговорности, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото право.

Ограничения и изключения на отговорността, предвидени в настоящия раздел и на други места в тези условия и изисквания: (а), са предмет на предходната алинея, и (б) уреждат всички задължения, възникващи при условията и по реда, или във връзка с предмета на срокове и условия, включително задължения, възникващи в договор, в закононарушение (включително небрежност), както и за нарушение на законово задължение.

Изхождайки от факта, че интернет страницата, информацията и услугите в нея се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за загуби или вреди от каквото и да е естество.

Ние не сме отговорни пред вас за загуби, получени при каквито и да е събития или събития извън нашия приемлив контрол.

Ние не носим отговорност пред вас, по отношение на каквито и да е бизнес загуби, включително (без ограничение) загуба или загуби на печалби, приходи, постъпления, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности или клиентела.

Ние не носим отговорност пред вас, по отношение на каквито и да е загуби или корупция на данни, бази данни или софтуер.

Ние не носим отговорност пред вас по отношение на специални, индиректни или загуби и вреди в последствие.

8. Обезщетение
С настоящото Вие ни обезщетявате и се задължавате да ни обезщетите за всякакви загуби, щети, разходи, задължения (включително без да се ограничават до правни разноски и всякакви суми, платени от нас на трета страна при уреждане на искове или спорове, по съвет на нашите правни съветници), направени или претърпени от нас, произтичащи от всяко нарушение от Ваша страна на някоя от клаузите на тези правила и условия, или произтичащи от всяко твърдение, че сте нарушили някоя от разпоредбите на тези правила и условия.

9. Нарушаване на условията за ползване
Без ущърб с другите ни права посочени в условията за ползване, ако нарушите условията за ползване по какъвто и да е начин, можем да предприемем подходящите според нас действия, за да се справим с нарушението, включително спиране на достъпа ви до интернет страницата, забраняване на достъпа ви до интернет страницата, блокиране на достъпа до интернет страницата от вашия IP адрес, да се свържем с вашия интернет доставчик и да изискаме той да блокира достъпа ви до интернет страницата и/или да предприемем съдебно производство срещу вас.

10. Изменения

Ние можем да променяме условията за ползване на интернет страницата, от време на време. Коригираните условия за ползване ще се прилагат за използването на нашия уебсайт от датата на публикуване на ревизираните условия за ползване на нашата интернет страница. Моля, проверявайте тази страница редовно, за да сте сигурни, че сте запознати с текущата версия.

11. Права
Можем да прехвърляме, възлагаме или да се разпореждаме по какъвто и да е друг начин с правата и/или задълженията ни според условията за ползване, без да ви уведомяваме или да искаме съгласието ви.

Вие не можете да прехвърляте, възлагате или да се разпореждате по какъвто и да е друг начин с правата и/или задълженията ви според условията за ползване на тази интернет страница.

12. Постановление
Ако клауза от тези условия за ползване бъде определен за незаконен и/или неприложим от някой съд или друг компетентен орган, останалите клаузи остават в сила. Ако някоя незаконна и/или неприложима клауза би била законна или приложима, при условие, че част от нея се изтрие/премахне и останалите клаузи остават в сила.

13. Изключване права на трети лица
Тези условия са в полза на вас и нас и не са предназначени да в полза на трети лица или да се гарантират чрез трети лица. Упражняването на нашите и вашите права във връзка с тези условия за ползване не е предмет на съгласието на трети лица.

14. Цялостно Споразумение
Тези правила и условия, заедно с нашата политика за поверителност, представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с използването на нашата интернет страница, и заменят всички предишни споразумения по отношение на използването на тази интернет страница от вас.

15. Закон и Юрисдикция
Тези условия за ползване ще се диктуват и тълкуват в съответствие с българското законодателство, и всички спорове, свързани с тези условия за ползване ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на България.

16. Нашите данни
Пълното наименование на фирмата е Янтра Хоумс ООД. Регистрирани сме в България, с ЕИК: 201546641. Адресът ни регистрация е с. Присово No.120, п.к. 5033, Велико Търново, България

Можете да се свържете с нас на електронна поща: info@yantrahomes.com